MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

WarmtelinQ gaat er komen: restwarmte uit Rotterdamse haven voor verwarming van 120.000 woningen

8 november 2021: Het ministerie van Economische Zaken en de Gasunie hebben het definitieve investeringsbesluit genomen voor de aanleg van de warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk, tot in Den Haag. WarmtelinQ wordt een open transportleiding waar afnemers, zoals energieleveranciers, op aan kunnen sluiten. Eneco was het eerste energiebedrijf dat een transportovereenkomst met de Gasunie tekende. Naar verwachting zal de WarmtelinQ in 2025 operationeel zijn. Zie ook: Aanleg warmteleiding voor duurzame warmte 120.000 woningen van start.Midden-Delfland verduurzaamt zonder windturbines of grote zonnevelden in het open veenweidegebied

20 juli 2021. De gemeenteraad zette op 25 mei j.l. het licht op groen voor de unieke afspraken voor Midden-Delfland in de Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Rotterdam Den Haag. Een mooie duurzame mijlpaal waaraan de afgelopen 2 jaar door alle partijen hard is gewerkt. Het cultuurhistorisch veenweidegebied van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland wordt in de RES met draagvlak van de hele regio definitief uitgesloten als zoekgebied voor de grootschalige opwek van wind- en zonne-energie.

Wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland: ‘In de Regionale Energie Strategie wordt ons Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland letterlijk op de kaart gezet. Er komen géén windturbines en grote zonnevelden in onze weilanden en natuurgebieden. De regio beschermt ons gebied, het groen tussen de steden. Dat is heel belangrijk voor het behoud van ons Midden-Delflandse landschap.’

Regionale energiestrategie - electriciteit
Zonnepanelen op daken, niet op weilanden.

Verduurzaming op de Midden-Delfland manier

Natuurlijk gaat ook Midden-Delfland haar aandeel in de verduurzaming leveren. Op een manier die past bij het waardevolle cultuurhistorische landschap, worden we zelfstandig in onze energievoorziening. Samen met kringloopboeren werken we bijvoorbeeld aan de realisatie van een energieneutraal buitengebied met onder meer kleine windmolens op boerenerven en zonnepanelen op de stallen. We zoeken daarbij (in samenwerking met de netbeheerder) naar innovatieve oplossingen waarbij melkveehouders duurzaam opgewekte energie leveren voor aangrenzende percelen. In de glastuinbouw werken ondernemers aan de realisatie van nieuwe geothermiebronnen, drijvende zonnepanelen op waterbassins en warmtenetten. Ook heeft Midden-Delfland een eigen, succesvolle energiecoöperatie EnergieC en een klankbordgroep met inwoners en ondernemers die samen met relevante organisaties de warmtetransitie voorbereidt. Eind 2021 is ons plan voor de warmtetransitie klaar. Daarin vertellen we hoe we tussen nu en 2050 stap voor stap onze huizen gaan verwarmen zonder gebruik te maken van aardgas. Ook in deze plannen staat het duurzame karakter van ons landelijk gebied centraal.

Met de RES geeft de regio invulling aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Zo werken partijen zelfstandig én gezamenlijk aan een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening voor iedereen in de regio Rotterdam Den Haag.

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Nederland is opgedeeld in 30 regio's die elk een eigen regionale energiestrategie opstellen met als doel in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 50% ten opzichte van 1990. Er wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar?

Regionale energiestrategie Rotterdam Den Haag 1.0
Warmte in de regionale energiestrategie regio Rotterdam Den Haag. In oranje de Warmtelinq. Bron RES Rotterdam Den Haag 1.0.

Een belangrijk onderdeel van de energiestrategie regio Rotterdam Den Haag versie 1.0 is de toepassing van restwarmte van de industrie in Rijnmond. Deze warmte wordt getransporteerd door de WarmtelinQ (een project van de Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam), een transportsysteem dat met buizen langs de snelweg A4, Kruithuisweg (Delft) en Prinses Beatrixlaan richting Den Haag is gepland. Plannen hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium. Omliggende steden en dorpen kunnen hierop worden aangesloten.

Bronnen: Persbericht gemeente Midden-Delfland 25 mei 2021 en website: Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

11 november 2021